UX-designer

Att besöka hemsidor eller mobilapplikationer som inte är lättförståeliga kan vara frustrerande, tidsödande och göra att människor slutar använda produkten. Därför brinner jag för att designa användbara system med målgruppen i centrum.

Välkommen till min portfolio där ni hittar ett urval av de projekt jag varit en del av under min resa som UX-designer. /Sofia Nordqvist

 
 

Trendbevakning inom retail-branschen

Home
Home

Syftet med denna arbete var att ha reda på kundbehov och ”smärtpunkter” i handeln hos konsumenter. I vårt service design-safari intervjuade vi ett flertal människor, bland annat butikspersonal, konsumenter på stan men även djupintervjuer med konsumenter. För att få en ytterligare förstående genomförde vi mystery shopping i butiker samt online. Efter undersökningsfasen övergick vi till att skapa stories över alla problemområden samt skapa HMW (How Might We). Efter insiktsfasen övergick vi till idégenerering och innoverar kring konceptet och idéer. Under detta arbete fick vi insikter i shoppingvanor, behov och drivkrater hos konsumenter. Vi arbetade även strategiskt med målet att arbetet skulle kunna replikeras över andra konsulter som arbetar med inom e-commerce.

Inloggningssida för Colive

Home

Den växande bostadsbristen i Stockholm behöver hanteras, och Colive föreslår kollektivboenden som lösning. Colive är en Startup som vill ta fram en plattform för bostadssökande att registrera sig och hitta boenden och andra personer att bo med. Tillsammans med ett tvärfunktionellt team som bestod av två UX-designer och fem utvecklare skapade vi en webbplattform från grunden med funktionalitet för bland annat registrering, inloggning och profilhantering. Innan utveckling genomfördes research, omvärldsbevakning och skapade av mockups som sedan användartestades kontinuerligt. 

UX-design hos Aktieinvest

Home
Home

I mitt arbete som UX-designer arbetade jag med Aktieinvest för att lansera Sveriges första aktiehandel med fokus på hållbarhet. Mitt huvudsakliga fokus var att hjälpa Aktieinveset lansera Sveriges första aktiehandel med fokus på hållbarhet. Under projektets gång genomförde jag trigger-undersökningar för ta reda på vad Aktieinvests olika målgrupper ville ha när de sökte efter hållbara aktier.

Hela projektet var en balansakt mellan användbarhet och informationstäthet; Aktieinvests data-partner (Arabesque) jobbar med oräkneliga antal parametrar och jag lade mycket vikt på att få till rätt balans mellan hur mycket data som skulle presenteras gentemot gränssnittets struktur, användbarhet och hur mycket tid det skulle ta att utveckla.

Med hjälp av workshops, skisser och en interaktiv prototyp kunde användartester genomföras för att slutligen komma fram till en design som var lättförståelig för användarna. Arbetet lanserades under min praktikperiod och går att hitta i inloggat läge på Aktieinvest.

Konceptutveckling för Aktieinvest

Home

 

 

Home
Home

I arbetet på Aktieinvest fick jag i uppdrag att arbeta fram en strategisk plan över vad hållbarhetsdatan skulle kunna vidareutvecklas till i framtiden. Konceptet startade med att jag ledde en workshop där deltagarna först fick problematisera det nuvarande systemet. Alla problemställningar och tankar sammanfattades på post-it lappar som användes som underlag för en braindrawing-övning där varje av de sex deltagarna under en minut fick skissa sina lösningsförslag på papper för att sedan skicka pappret vidare till nästa person, för att slutligen få tillbaka sin egen skiss.

Jag konkretiserade alla lösningarna och idéerna från workshopen i ett koncept för en mobilapplikation som jag presenterade för Aktieinvests ledningsgrupp. På bilderna visas ett urval av prototyperna jag visade under min presentation och mitt förslag på design på en mobilapplikation för Aktieinvest.

Home

Tjänstedesign för Knoppen & Taggen

Home
Home

I arbetet för Blomsterbutiken Knoppen & Taggen arbetade vi med tjänstedesign som en del av vårt skolarbete. Initialt gjorde vi en nulägesanalys med fokus på trender inom blomsterbranschen, för att därefter genomföra en kundsafari på butikens besökare. Insikterna från analysen presenterades i kundresekartor där åskmoln och hjärtan fick representera positiva respektive negativa känslor hos kunden. För att sammanställa all information och insikter genomförde vi även en tjänstresekarta för Knoppen & Taggen där vitala touch points uppmärksammades och visades genom stjärnor i olika färger.

Insikterna lanserades i en mobilapplikation där Knoppen & Taggens kunder skulle få skötselråd och allmän information om alla blommor och växter som de köpt. Ändamålet var att ge kunderna möjlighet att läsa på om blommorna, få push-up notiser vid vattning och med hjälp av rätt skötsel få blommorna att leva längre.

Under projektet var jag ansvarig för användartesterna för prototypen samt en del i teamet för att komma med insikter.

Konceptutveckling för Botkyrka

Home

Detta är ett studentarbete som togs fram för Botkyrka kommun där jag agerade projektledare. Projektets fokus var att öka integrationen i Botkyrka kommun och problemformuleringen som togs fram löd: ”Hur kan vi få ungdomsorolighet, otrygga platser samt kommunen i helhet att kännas tryggare.”

Gruppens koncept var att genom ett geo-baserat spel få invånarna att röra sig runt i kommunen på trygga, men även otrygga platser. Genom att punktmarkera otrygga platser och uppmana kommunens alla invånare att röra sig till dessa ville vi få Botkyrka att bli en trygg plats för alla att befinna sig i. Som föranalys använde vi oss av Design-thinking metoden där empathize, define, ideate, prototype och ett test användes som underlag för att ta fram en design. I arbetet genomfördes ett flertal idégenereringsmetoder såsom ”What would catwomen do”, Braindrawing och skissa i fem lager.

Home

Dataanalys för Fishbrain

Home

Som en del av min C-uppsats genomförde jag en studie av Fishbrain ABs mobilapplikation för att härleda hur deras olika användare beter sig och vilka funktioner de använder beroende av användarens operativsystem (iOS eller Android).

Genom kvalitativa enkäter som skickades ut till användarna och kvantitativa analyser av Fishbrains databas hittade vi både skillnader och likheter i beteende och användarmönster. Vi hittade att en användares operativsystem hade signifikanta konsekvenser för hur ofta en användare använder appen (både inom 24 timmar och över tid) samt registrerade fångster.

Vi undersökte även huruvida Fishbrains applikation följde Google och Apples riktlinjer och huruvida detta påverkade de observerade skillnaderna i beteende. Bilderna som visas är skärmdumpar för att belysa skillnader i uppladdning av fångst i de olika operativsystemen. 

Home

Om Sofia

Home

 Jag är en opretentiös och glad person med utmärkt handlingsförmåga – detta gör mig till en enkel person att samarbeta med samt att jag alltid levererar det jag lovat. Min förmåga att tänka kreativt och utanför lådan gör mig till en exemplarisk idésprutare och bollplank. Om ni frågar mina vänner vilka tre ord de skulle förknippa mig med skulle de förmodligen svara positiv, målmedveten och social. Jag är en person som peppar och sprider glädje samt har lätt att prata med olika människor. Min målmedvetenhet gör att jag inte ger upp i första taget och kalendern är min bästa vän.

 
sofia.nordqvist@valtech.com
Stockholm